Posted in Այլ

Homework

Ex.7

 1. Mum is cleaning the kitchen at the moment.
 2. We always are doing our homework.
 3. My friends are playing  football now.
 4. Julie usually walks to school.
 5.  I wear my new T-shirt today.
 6. I don’t now his name.
 7. Ethan is loving rock music.
 8. I sometimes meet my friends after school.
 9. Sara is working hard these days.
 10. Ivan dos’nt want to do his homework.
 11. This bag is mine.It is belonging  to me.

Ex.9

 1. Look at him.He is reading.
 2. He usually play tennis in the afternoon.
 3. What are you doing in the kitchen Mum?
 4. She isn’t having dinner.
 5. He is reading comic books every day.
 6. Be quiet.The baby is sleeping.
 7. Is he like exercising.
 8. Look.The dog is playing with the ball.
Posted in Այլ

90.Նախադասության մեջ փակագծերում դրված բառերից ո՞րն է գործածված, ընդգծի՛ր:

 

Ասել էի, որ տուն վարձեր ու իր իրերը տաներ: (Վարձել, վարձ)

Ուզածդ շատ բարձր վարձ էր, դրա համար էլ տղան հեռացավ: (Վարձել, վարձ)

Հիվանդի գլուխը կապեր ու գնար բժշկի հետևից: (Կապել, կապ)

Այսքան ամուր կապեր քանդելը հեշտ գործ չէ: (Կապել, կապ)

Աղջիկը բարալիկ ծամեր ուներ: (Ծամել, ծամ)

Դեղը պիտի ծամեր ու կուլ տար: (Ծամել, ծամ)

Պարգ է, որ այդքանից հետո պիտի կտուրը կաթեր: (Կաթել, կաթ)

Ամանում այծի կաթ էր: (Կաթել, կաթ)

91.Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր հարցում արտահայտող բառի փոխարեն:

 

Զարդասեղանին ինչե՞ր էին դրված: (Սանր, սանրել)-Զարդասեղանին սանրեր էին դրված

Թե մազերը ի՞նչ աներ ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է: (Սանր, սանրել)-Թե մազերը սանրեր ու լվացվեր, կտեսնեիք, որ սիրուն երեխա է:

Նվերը մի գեղեցիկ ի՞նչ էր: (Սանր, սանրել)-Նվերը մի գեղեցիկ սանր էր:

Նա մի շատ բարի ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)-Նա մի շատ բարի կախարդ էր:

Եթե իրոք ի՞նչ աներ, մուկ կդառնայիր: (Կախարդել, կախարդ)Եթե իրոք կախարդեր, մուկ կդառնայիր:Եկողն ամենաչար ո՞վ էր: (Կախարդել, կախարդ)-Եկողն ամենաչար կախարդն էր:

Հավաքվեցին չար ու բարի ովքե՞ր: (Կախարդել, կախարդ)-Հավաքվեցին չար ու բարի կախարդները:

Պատին մի աղջկա ի՞նչ էր կախված: (Նկարել, նկար)-Պատին մի աղջկա նկար էր կախված:

Սիրով որ ի՞նչ աներ, նկարը սիրուն կստացվեր: (Նկարել, նկար)-Սիրով որ նկարեր, նկարը սիրուն կստացվեր:

92.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

 

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ-տեսավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկած-վախեցած նստած է: Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ-հույս տալ:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան է-հեշտ,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը-այս մի քանի օրերը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

93.Տրված դարձվածքներն արտահայտի՛ր մեկական բառերով:

 

Պատի ծեփ դառնալ-գույնը գցել, պայման կապել, քիթը կախել-նեղվել բերանը բաց մնալ-զարմանալ, իրեն պատեպատ տալ-անհանգստանալ