Posted in Այլ

Homework

Ex. 3

Rania is at the airport. She is waiting for her flight from Athens to London. There is a man sitting beside her. He’s got cap on his head. There are some suitcases in front of  them. An old woman is sleeping on the seat opposite them. Behind Rania there is a security guard. He’s got a mobile phone in his hand. The information board is above him.

Ex. 4

  1. It is cold outside. I know. Let’s go inside the house.
  2. Hey Jane. What are you doing? I’m sitting on my bed and I’m listening to music.
  3. Why is Rocky hiding under your bed? Because he is scared of loud noises.
  4. Can you tell me how to get to the supermarket? Just walk along Main Street and take the first turning on the right.
  5. Where is the park? It’s opposite my house.

Ex. 6

Kate is on holiday in the north of Scotland when she gets a text message from her friend, Victoria. “Please, return to your hotel and wait in the lobby for my next message Your life is in danger”. Kate is very scared, so she decides to return to the hotel by taxi incited of going on foot. She is in the hotel lobby sitting on a chair when she gets Victoria’s next message. “Go to your room immediately.” Katie walks up the stairs to her room. When she opens the door, she sees that Victoria is sitting in an armchair laughing. “Surprise. I  just arrived by train,” she says. “Happy Birthday”.

Ex. 7

Hi Kim.

How are you? Here’s a picture from my sister’s birthday party, as I promised. This is our living room. There is a long table beside the wall with lots of food and drinks on it. Above it, there is a sign which says ” Happy Birthday”. The two boys standing next to the table with glasses in their hands are my sister’s friends. The girls who are dancing in the middle of the room are our cousins, Jessie and Betty. My sister is wearing her new skirt and a party hat on her head. Can you see her? My dad is also in the picture. He is standing right behind my sister and he is holding  a present on his hands. what about you? What do you do on your birthday?

Write soon.

Elisha

Posted in Այլ

Lavash

Image result for lavash   Image result for armenian lavash

In Armenia, the daily bread is called lavash.  It is a flat bread about half a meter by a meter (sometimes bigger, sometimes smaller) that is traditionally and still frequently baked in a brick oven that is built into the floor and heated with wood.  When not done in a wood fired oven, they are baked under a grill on a flat, metal drawer that pulls in and out.  Bakers (almost always women) make the dough the day before they bake.  They then divide it into pieces about 125 g big, and form each piece into a ball.  After resting again, the balls are rolled by one person, flung to another person who stretches it over a big pillow and wumped against the side of the oven in the ground or wumped on the metal tray that is then pushed under the flames of the grill.  The wumping is important, not only to make the bread stick to the side of the oven in the ground but also to ensure the dough does not shrink when it is baking.  It takes about 45 seconds to bake each lavash.

 

Posted in Այլ

Գերժամանակակից հեքիաթ

Առաջադրանքներ.

  1. Գրիր պատմվածքի մասին հիմնավորված վերաբերմունքդ:Ես համաձայն եմ այս պատմվածքի հետ, որովհետև ընկերությունը անչափ թանկ է։
  2. Ո՞րն է հեղինակի ասելիքը: Իմ կարծիքով հեղինակը ուզում է բացատրել, որ ընկերությունը ամենինչից թանկ է
  3. Համամի՞տ ես հեղինակի ասելիքի հետ: Շարադրիր քո կարծիքը: Ես համաձայն եմ հեղինակի՝ Վիկտոր Կլյուև-ի հետ, որովհետև ընկերությունը վեր է ամեն ինչից։ Իմ կարծիքով եթե մարդ չունենա ընկերներ նա կլինի ամենադժբաղտ մարդը, որովհետև առանց ընկերների օրը անցնում է տխուր ու բավականին ձանձրալի։ Ես իմ ընկերներին փորձում եմ չնեղացնել ու չտղրեցնել։ Եթե իմ ընկերները օգնության կարիք են ունենում ես փորձում եմ ամեն կերպ նրանց օգնել։ Ես ունեմ շատ ընկերնր, որոնք ինձ օգնում են իմ դժվար պահերին։ Ես չեմ պատկերացնում իմ կյանքը առանց ընկերների։