Posted in Այլ

Տնային աշխատանք

1.Առաջին խողովակից լողավազանը լցվում է 12 ժամում, իսկ երկրորդից 30 ժամում: Առաջին խողովակը փոխարինեցին 60%-ով ավելի դանդաղ աշխատող խողովակով, իսկ երկրորդ խողովակը փոխարինեցին 50%-ով ավելի արագ աշխատող խողովակով: Պարզել, թե որքա՞ն ժամանակում կլցնեն լողավազանը նոր խողովակները, եթե աշխատեն միաժամանակ:

12 ժամում։

2. 180 լուցկու հատիկը բաժանել երեք խմբի այնպես, որ առաջինը  40-ով, իսկ երկրորդը 20-ով մեծ լինի երրորդից:

1 խումբ – 80

2 խումբ– 60

3 խումբ– 40

3. Արտահայտության ձախ մասերում դնել փակագծեր այնպես, որ ստացվեն ճիշտ հավասարություններ. 1) (2:3):((4:5:)6=5    2) 4:3:(2:5):6)=20

4. Գտնել երկու թվերը, եթե նրանց գումարը հավասար է 34, իսկ նրանցից մեծը փոքրին բաժանելիս քանորդում ստացվում է 2, իսկ մնացորդում՝ 7:

1) 34-7=27

2) 27:3=9

3) 34-9=25

1 թիվ – 9

2 թիվ – 25

Posted in թարգմանություններ

Թարգմանություն

A doctor, a lawyer, a little boy and a priest were out for a Sunday afternoon flight on a small private plane. Suddenly, the plane developed engine trouble. In spite of the best efforts of the pilot, the plane started to go down. Finally, the pilot grabbed a parachute and yelled to the passengers that they better jump, and he himself bailed out.

Unfortunately, there were only three parachutes remaining.

The doctor grabbed one and said “I’m a doctor, I save lives, so I must live,” and jumped out.

The lawyer then said, “I’m a lawyer and lawyers are the smartest people in the world. I deserve to live.” He also grabbed a parachute and jumped.

The priest looked at the little boy and said, “My son, I’ve lived a long and full life. You are young and have your whole life ahead of you. Take the last parachute and live in peace.”

The little boy handed the parachute back to the priest and said, “Not to worry Father. The smartest man in the world just took off with my back pack.”

Բժիշկը, իրավաբանը, մի փոքր տղա ու մի քահանա կիրակի դուրս էին եկել կիրակի երեկոյան թռիչքի փոքր ինքնաթիռով: Հանկարծ  ինքնաթիռի շարժիչը խնդիրներ ունեցավ: Չնայած օդաչուն լավագույն ջանքերով փորձեց ինքնաթիռը իջեցնել: Վերջապես, օդաչուն բռնեց մի օդապարիկ և բղավեց ուղևորներին, որ նրանք ցատկեն և նա ինքն իրեն դուրս գա: Ցավոք, կային ընդամենը երեք օդապարիկ: Բժիշկը բռնեց մեկը եւ ասաց «Ես բժիշկ եմ, ես փրկում եմ մարդկային կյանքեր, այնպես որ ես պետք է ապրեմ», եւ թռավ դուրս:

Իրավաբանը ասաց. «Ես իրավաբան եմ և իրավաբանները ամենախելացի մարդիկ են աշխարհում: Ես արժանի եմ ապրել»: Նա նույնպես բռնեց մի օդապարիկ և թռավ:

Քահանան նայեց փոքրիկ տղային և ասաց. «Իմ որդի, Ես ապրել եմ երկար ու լիարժեք կյանքով: Դու երիտասարդ ես և ունես քո ամբողջ կյանքը առջևում: Վերցրեք վերջին օդապարիկը և ապրիր խաղաղության մեջ »:

Փոքրիկ տղան օդապարիկը տվեց քահանային և ասաց. «Մի անհանգստացեք հայրիկ:  Ամենախելացի մարդիկ աշխարհում պազապես վերցրեք իմ ետևի տուփը »

Posted in Այլ

Homework

Lesson 1

1.1) I’m going to travel to Paris next month. 

2) They will have a party next week.

3) We shall the house.

4) She going to become a actress.

5)  We going to eat out tonigh.

6) He will cook.

Lesson 2

Hometask.ex.4,5,6,page 93

4. Long form.

1) It will rain tomorrow. 

2) I’m sure she will not be late.

3) He will past the test.

4) We will not have a party.

5) I will call you tonight.

Short form.

1) It won’t rain tomorrow. 

2) I’m sure she won’t not be late.

3) He won’t past the test.

4) We won’t not have a party.

5) I won’t call you tonight.

5. 1) I will make you some sandwich.

2) You will burn your hand.

3) I will call you everyday.

4) I won’t bring you glass a water.

5) I promise i won’t tell anyone.

6) Won’t i get your another glass.

7) Charlie will come today.

8) I won’t go out tonight.

9) Won’t you help me.

6. Jim: Shall we go to Snacks resturant for lunch.

Lucia:No, you will like the food there. I think you won’t like the new cafe.

Jim: We shall the take bus there. Will i phone john.

Lucia: I’m sure he will want to come but we will have time to wait for him.

Jim: Will i tell him to meet us there.

Lucia:Tell him we will meet him outside the cafe.

Jim: Will i tell him to be there it half past. Will that give us enough time.