Posted in թարգմանություններ

Թարգմանություն

A doctor, a lawyer, a little boy and a priest were out for a Sunday afternoon flight on a small private plane. Suddenly, the plane developed engine trouble. In spite of the best efforts of the pilot, the plane started to go down. Finally, the pilot grabbed a parachute and yelled to the passengers that they better jump, and he himself bailed out.

Unfortunately, there were only three parachutes remaining.

The doctor grabbed one and said “I’m a doctor, I save lives, so I must live,” and jumped out.

The lawyer then said, “I’m a lawyer and lawyers are the smartest people in the world. I deserve to live.” He also grabbed a parachute and jumped.

The priest looked at the little boy and said, “My son, I’ve lived a long and full life. You are young and have your whole life ahead of you. Take the last parachute and live in peace.”

The little boy handed the parachute back to the priest and said, “Not to worry Father. The smartest man in the world just took off with my back pack.”

Բժիշկը, իրավաբանը, մի փոքր տղա ու մի քահանա կիրակի դուրս էին եկել կիրակի երեկոյան թռիչքի փոքր ինքնաթիռով: Հանկարծ  ինքնաթիռի շարժիչը խնդիրներ ունեցավ: Չնայած օդաչուն լավագույն ջանքերով փորձեց ինքնաթիռը իջեցնել: Վերջապես, օդաչուն բռնեց մի օդապարիկ և բղավեց ուղևորներին, որ նրանք ցատկեն և նա ինքն իրեն դուրս գա: Ցավոք, կային ընդամենը երեք օդապարիկ: Բժիշկը բռնեց մեկը եւ ասաց «Ես բժիշկ եմ, ես փրկում եմ մարդկային կյանքեր, այնպես որ ես պետք է ապրեմ», եւ թռավ դուրս:

Իրավաբանը ասաց. «Ես իրավաբան եմ և իրավաբանները ամենախելացի մարդիկ են աշխարհում: Ես արժանի եմ ապրել»: Նա նույնպես բռնեց մի օդապարիկ և թռավ:

Քահանան նայեց փոքրիկ տղային և ասաց. «Իմ որդի, Ես ապրել եմ երկար ու լիարժեք կյանքով: Դու երիտասարդ ես և ունես քո ամբողջ կյանքը առջևում: Վերցրեք վերջին օդապարիկը և ապրիր խաղաղության մեջ »:

Փոքրիկ տղան օդապարիկը տվեց քահանային և ասաց. «Մի անհանգստացեք հայրիկ:  Ամենախելացի մարդիկ աշխարհում պազապես վերցրեք իմ ետևի տուփը »

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s