Posted in Անգլերեն

Homework

This Union is more than 300 years old and comprises four constituent nations: England, Scotland, Wales, and Northern Ireland. It occupies all of the island of Great Britain, the north-eastern portion of the island of Ireland and most of the remaining British Isles. The UK is an island nation, but shares a open land border with Ireland. It neighbours several countries by sea, including France, Belgium, the Netherlands, Germany, Portugal, Spain, Denmark, Norway, Sweden, the Faroe Islands and Iceland. The UK today is a diverse patchwork of native and immigrant cultures, possessing a fascinating history and dynamic modern culture, both of which remain hugely influential in the wider world. Although Britannia no longer rules the waves, the UK is still an overwhelmingly popular destination for many travellers. Its capital and largest city of London is, along with New York, often reckoned to be one of only two cities of truly global importance but many come to see quaint villages and the beautiful and quickly changing countryside.The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, commonly known as the United Kingdom (UK) or Britain, is a sovereign country in western Europe. Lying off the north-western coast of the European mainland, the UK includes the island of Great Britain, the north-eastern part of the island of Ireland and many smaller islands.

Grammar:should and shouldn’t

Hometask:ex.2/c, page97 , ex.4/b page 98

2. c) 1. Steve: I don’t know which jacket to wear.

Paul: The white one’s great. I think you should wear that one

2. Jane: There’s a programme about Japan on TV tonight.

Tim: Really? Then I should watch it. I’m doing a project on Japan.

3. Alex: My eyes really hurt. Should go to the doctor?

Father: No,  but you shouldn’t watch television so much, Alex.

4. Amy: I’m tired.

Lucy: Me too. It’s nearly 11.30. I think? Should go to bed.

5. Anna: What do you think? Should wear  jeans to party this evening?

Carol: No, everybody’s wearing party clothes. You should wear your long dress.

6. Peter: Mum, I feel awful this morning.

Mother: Yes, you look ill. Perhaps you shouldn’t go to school today.

4. b) 1. A cheerful person is usually happy and smiles a lot.

2. An kind person tells you what he/she really thinks.

3. A relaxed person doesn’t worry about things.

4. A hard-working person works a lot.

5. An organised person is tidy and keeps things in order.

6. A honest person helps people and thinks about their feelings.

7. A friendly person is easy o talk to and makes frends easily.

8. A polite person always says please and thank you.

Advertisements
Posted in Հայոց լեզու

Ճագարները լուսնի տակ

Ճագարներ լուսնի տակ

Իմ կարծիքով այս պատմվածքի իմաստը նա է, որ մինչև դու ինքդ չանես ինչոր բան, չես հասկանա և չես զգա այն ամնենը ինչը զգում է այդ գործողությունը կատարող անձը։ Եթե նստես և նայես ուրիշների գործողություններին և սկսես դատել դրանք, դու երբեկ էլ չես զգա և չես իմանա իրականում ինչն էր այդ գործողության իմաստը, սակայն եեե դու նայելով ոգեշնչվես և ինքդ փորձես կատարել այդ գործողությունը, դու կզգաս ամեն մի նրբություն, որը կատարվում է այդ գործողությունը կատարելու ժամանակ և այդ ամենը քո հիշողության մեջ հավետ կպահպանվի, որպես հրճվանք կամ էլ վիշտ։