Posted in Հայոց լեզու

Թիթեռնիկը

Թիթեռնիկը

Իմ կարծիքով այս պատմության իմաստն այն է, որ պետք չէ լինել շատ պահանջկոտ և բծախնդիր։ Պետք է լինել ավելի ներողամիտ և ավելի թեթև դատել։ Թիթեռնիկը շատ խիստ և ծանր էր դատում ամեն բան, դրա համար էլ չգտավ այն ինչ ուզում էր։

Advertisements
Posted in Անգլերեն

Homework

Ex. 8

a.

a) to go to bed to get up

b) to go to sleep to wake up

c) to be asleep to be awak

C.

1. My mother was  very tired last night. She went to bed at nine o’clock.

2. Sometimes I go to bes at ten. Then I read a book for an hour and I go to sleep at about eleven.

3. Last night Lucy be asleep about winning the lottery.

4. Please talk quietly. The baby wake up.

5. I didn’tn sleep all night. I awake all night.

6. This morning I dream  at six o’clock, but i’m lazy, so I stayed in bed and I get up eigh.

7. Nick doesn’t listen to the teacher. He daydream abo