Posted in պատմություն

Կիլիկիան հայաստանի արքայական շրջան

Լեվոն առաջին 1198-1219 թ․ թ․

Հեթում առաջին 1226-1270 թ․ թ․ (Հեթումյանների գինաստիա)

Լեվոն երրորդ 1270-1289 թ․ թ․

Հեթում երկրորդ 1289-1306 թ․ թ․

Օշին 1308-1320 թ․ թ․

Լեվոն հինգերորդ 1320-1342 թ․ թ․

Գվիդոն Լուսինյան 1342-1344 թ․ թ․ (Լուսինյանների գինաստիա)

Նղրեցիներ 1344-1373 թ․ թ․

Լեվոն վեցերորդ 1373-1375 թ․ թ․ (Լուսինյաններ)

1375 թ․ Կիլիկիայի անկում

 

Advertisements
Posted in պատմություն

Կիլիկիան Հայաստանի իշխանական շրջան

Ռուբեն առաջին 1080-1095 թ․ թ․

Կոստանդին առաջին 1095-1100 թ․ թ․

Թորոս առաջին 1100-1129 թ․ թ․

Լեվոն առաջին 1129-1137 թ․ թ․

Թորաս երկրորդ 1145-1169 թ․ թ․

Մլեհ 1169-1179 թ․ թ․

Ռոբեն երկրորդ 1175-1187 թ․ թ․

Լեվոն երկրորդ 1187-1198 թ․ թ․