Posted in Այլ

Homework

3. 1) The book was so interesting that he read it three times.
2) I didn’t enjoy the film last night – it was very dull.
3) I don’t like that painting at all – I think it’s really ugly.
4) Those sunglasses are great – you look really awful in them.\
5) Next week we’re going to Florida on holiday – we’re all very excited
I told him all about myself but I don’t think he was interested in listening to me.

4. 1) A: I’m going to take scuba-diving lessons.
B: Oh? Well, I think you should ask your parents first.
2) A: Ellie and Josh are hungry – again!
B: Well, perhaps they eat more breakfast in the mornings.
3) A: Are you worried about the test tomorrow?
B: Yes, I bit. I think I should be more relaxed about it.
4) A: Let’s go for a walk in the park.
B: No, it’s almost dark. We shouldn’t go this evening.
5) A: I’ve got a really bad cold.
B: Yes, you have. You should go to school today.
6) A: I don’t know why he’s so angry with me.
B: It’s because you were rude to him. You should be more polite, you know.

5. 1) A: Have you ever seen the Eiffel tower.
B: No i’ve never been to France.
2) A:Have you Ever tried scuba-diving?
B: No, I have never swum in the sea.
3) A: Have you Ever stayed awake for 24 hours?
B: No, and I have never slept for 24 hours.
4) A: I have never eaten Japanese food.
B: Really? So,have you ever tried sushi?
6. Positive Negative
friendly unfriendly
organised disorganised
kind unkind
honest dishonest
hard-working lazy
polite impolite
rich poor
relaxed nervous

Advertisements
Posted in Հայոց լեզու

Չեմ կարողացել, չեմ կարողանում ու երբեկ էլ չեմ կարողանա

Ինձ այս պատմությունը շատ դուր եկավ։ Իմ կարծիքով հեղինակը շատ ճիշտ է։ Եթե մարդ իսկապես շատ է տանջվու, և ինչ որ բան է փորձում անել, նրա մոտ չի ստացվում և նա կոտրվում է հանձնվում և կարծում, որ իզուր փորձել չարժի մեկ է էլ երբեկ չի կարողանալու հասնել իր նպատակին։ Սակայն միշտ էլ փորձերը փորձանք չեն բերում և կարելի է ուղղակի չհանձնվել և ժամանակ առ ժամանակ փորձել կրկին, այնքան մինչև ստացվի։