Posted in Նախագծային շաբաթ, Գրականություն

10 փաստ գինու մասին (թարգմանություն)

1. Wine is considered to be the oldest alcoholic drink that ever existed. There are facts proving that wine originated in Ancient Armenia and Georgia, and it refers to the VI century BC.

1. Գինին համարվում է ամենահին ալկոհոլային խմիչքը, որ երբևէ գոյություն է ունեցել: Փաստեր կան, որոնք ապացուցում են, որ գինին առաջացել է Հին Հայաստանում և Վրաստանում, և խոսքը վերաբերում է VI մ.թ.ա.-ին:

2. The word “wine” is still a subject of discussion. It is said that this word originated from the Armenian language.

2. «Գինի» բառի առաջացումը դեռ մնում է քննարկման առարկա: Ասում են, որ այս բառն առաջացել է հենց հայերենից:

3. The first wine cellars were found in Ancient Greece.

3. Առաջին գինու մառանները հայտնաբերվել են Հին Հունաստանում:

4. The first corkhunter was created only in 1795. Before that, there was no need for a hammer, since the wine kept in barrels.

4. Առաջին խցանահանը ստեղծվել է միայն 1795թ.: Սրանից առաջ խցանահանի կարիք չկար, քանի որ գինին պահում էին տակառներում:

5. In France, it is permitted to sit on the wheel if the driver does not exceed 2 cups.

5. Ֆրանսիայում օրենքով թույլատրվում է նստել ղեկին, եթե վարորդի խմած գինին չի գերազանցում 2 բաժակը:

6. It was in ancient times that wine could be replaced with another product. For example, Greeks changed it with gold, silver, and some other valuable things.

6. Հենց հին ժամանակներում էր, որ գինին կարող էին փոխարինել մեկ ուրիշ ապրանքի հետ: Օրինակ՝ հույներն այն փոխում էին ոսկու, արծաթի և մի շարք այլ արժեքավոր իրերի հետ:

7. Pinolemaire. this is a kind of grape that is made of the most famous and most delicious wines.

7. Պինո-նուար․ սա խաղողի մի տեսակ է, որից պատրաստվում են ամենահայտնի և ամենահամեղ գինիները:

8. They say that wine has a positive effect on the human body. Daily 150g of wine can increase the resistance.

8. Ասում են, որ գինին դրական ազդեցություն ունի մարդու օրգանիզմի վրա: Օրական 150գ գինին կարող է բարձրացնել դիմադրողականությունը:

9. The wine glass should be taken from the tip so that the temperature of the body is not transferred to the wine.

9. Գինու բաժակը պետք է բռնել ծայրից, որպեսզի մարմնի ջերմաստիճանը չփոխանցվի գինուն:

10. In Rome, women were forbidden to drink wine. If her husband found out that the woman had been drinking wine, he had all the rights to kill her.

10. Հռոմում կանանց արգելված էր գինի խմել: Եթե ամուսինը պարզում էր, որ կինը գինի է խմել, ուներ բոլոր իրավունքները կնոջը սպանելու համար: