Posted in Անգլերեն

Homework

Ex~2/a

 1. You could just let viewers watch you live in a big house.
 2. The pairs are allowed to decide how to het to their destinations.
 3. They are not allowed to ask for help or use mobile phones.
 4. So what makes us keep watching?

2/C

 1. At school, we are not allowed to take our mobile phones into the classroom.
 2. Do your teachers make you study hard?
 3. I never let people use my things without asking me first.
 4. When I lend things to my brother, I always make him promise to look after them!
 5. Are you allowed to use your mum’s car?
 6. I am allowed to go to bed later at the weekend.
 7. Joanna’s bought a new CD, and yesterday she let me borrow it.
 8. Last Saturday, my parents let me go shopping with them — it was really boring!

Ex~4

Did you know that the popular quiz show who wants to be Millionaire? Started on British TV? Each week, the presenter asks questions on general knowledge, and the contestant has to answer them to try to win a million pounds. There is an audince in the TV studio, and the programme gets millions of viewers at home too. Detective series are also very popular in Britain, and so are soap operas. A soap opera tells a story about ordinary people, and there is usually something dramatic in each episode. Sitcoms like friends also tell a story, buy are much funnier than soaps. They usually get very high vewing figures, sometimes 10 million people or more. The stars often become celebrities.

Posted in Ֆիզիկա

Ֆիզիկա․ խնդիրներ

Խնդիր 29

m=3կգ

F=6Ն

a-?

—————

a=f/m=3կգ/6Ն=2մ/վ2

Պատ՝.2մ/վ2

Խնդիր 30

F=90ԿՆ

m=60ն

a-?

——————

a=F/m=90000/6000=15մ/վ2

Պատ`.15մ/վ2

F=6կՆ

a=2մ/վ2

m-?

—————————

m=F/a=6000Ն/2=3000կգ

Պատ`.3000կգ

Խնդիր 32

m=200կգ

a=0,2մ/վ2

F-?

———————

F=ma=200կգ*0,2մ/վ2=40

Պատ`.40

Խնդիր 35

a-ն երեք անգամ կփոքրանա:

Խնդիր 36

կմնա անփոփոխ

Խնդիր 37

F=60Ն

a=8մ/վ2

m-?

———————

m=F/a=60ն/8=7,5

Պատ՝7,5

Խնդիր 38

m1=10կգ

m2=5կգ

a=2մ/վ2

F-?

—————————

F=m1a=10կգ*2մ/վ2=20

a=F/m2=20/5=4

Խնդիր 39

m1=400գ

m2=600գ

———————————————

a1=F/m1=F/400գ

a2=F/m2=F/600գ

a1:a2=F/400գ: F/600գ=0,6գ

Պատասխան՝0,6գ

Խնդիր 40

F=40Ն

a=0,8մ/վ2

m=F/a=40Ն/0,8=50

a2=0,15մ/վ2

F2=ma2=50*0,15=7,5

Պատ`.7,5

Posted in Առողջագիտություն

Վարակիչ հիվանդություններ։ Մ․Ի․Ա․Վ․ Ձ․Ի․Ա․Հ

Այսօրվա դասի ընթացքում մենք խոսեցինք Մ․Ի․Ա․Վ․ հիվանդության մասին։ Միավը դա անբուժելի հիվանդություն է, որը կարող է փոխանցվել միմյանց երեք ճանապարհներով․ Դրանք են՝ արյան միջոցով փոխանցվող, սեռական միջոցով և մորից՝ երեխային անցնող ճանապարհներով։ Արյան միջոցով վարակում տեղի է ունենում, երբ ՄԻԱՎ պարունակող արյունը ներթափանցում է օրգանիզմ լորձաթաղանթներից (աչքի, քթի, բերանի խոռոչի) կամ վնասված մաշկից (համարվում է, որ չվնասված մաշկը հուսալի պատնեշ է վիրուսի համար)։ Վիրուսը կարող է փոխանցվել զանազան բժշկական միջամտությունների ժամանակ, մասնավորապես դոնորական արյան փոխներարկման, օրգանների փոխպատվաստման, արհեստական բեղմնավորման ժամանակ, չախտազերծված ասեղների, ներարկիչների, բժշկական գործիքների օգտագործման ժամանակ, նաև դաջվածքներ կատարելիս։ Չախտազերծված ասեղների և ներարկիչների միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը լուրջ խնդիր է հատկապես թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների համար, որոնց շրջանում տարածված է թմրամիջոցների համատեղ Մորից երեխային ՄԻԱՎ-ը կարող է փոխանցվել հղիության ընթացքում, ծննդաբերության ժամանակ և կրծքով կերակրելիս։ Այս ճանապարհով վարակի փոխանցման հավանականությունն առանց կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացման տատանվում է 25-45%-ի սահմաններում։ Համալիր կանխարգելիչ միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր է մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցման հավանականությունը նվազեցնել մինչև 1-2%։ գործածումը։ ՄԻԱՎ-ը կարող է ապրել և բազմանալ միայն կենդանի բջջի ներսում, իսկ բջջից դուրս այն կարող է գոյատևել շատ կարճ ժամանակ։ Ուստի, ի տարբերություն շատ վիրուսների, ՄԻԱՎ-ը չի կարող փոխանցվել օդի, ջրի, սննդամթերքի և կենցաղային առարկաների միջոցով։ Հետևաբար հնարավոր չէ ՄԻԱՎ-ով վարակվել ՄԻԱՎ վարակ ունեցողի հետ կենցաղային շփումների՝ ձեռքով բարևելու, գրկախառնվելու, ընկերական համբույրների ժամանակ, ընդհանուր սպասքից, անկողնային պարագաներից, հագուստից, սանհանգույցից օգտվելիս։ ՄԻԱՎ-ը չի փոխանցվում մոծակների կամ այլ կծող միջատների միջոցով։