Posted in Անգլերեն

Grammar 2

1.Questions with do or does

 1. Does Peter live with his father?

 2. Do you learn Spanish?

 3. Do Andrew and Martin ride their bikes to school?

 4. Do they play in the garden?

 5. Does Sandy’s hamster live in a cage?

 6. Do the cats sit on the wall?

 7. Do we work in front of the computer?

 8. Do you play the drums?

 9. Does Steve wear pullovers?

 10. Do I clean the bathroom?

   

2. Questions with do or does – Exercise 2

 1. Do you write with a pencil?

 2. Does your father often make breakfast?

 3. Do your teachers always check your homework?

 4. Do you and your sister feed the pets?

 5. Do you upload pictures?

 6. Does your friend visit museums?

 7. Do your cats climb trees?

 8. Do you learn to cook at school?

 9. Does your sister play badminton?

 10. Do your grandparents go on holiday in winter?

   

3.The verb do (do, don’t, does, doesn’t) in the Simple Present – Exercise 1

 1. My mother likes chocolate, but she doesn’t like biscuits.

 2. What do the children wear at your school?

 3. Lynn’s father watches badminton on TV, but he doesn’t watch judo.

 4. Where do the Masons buy their fruit?

 5. Does the cat like to sleep on the sofa?

 6. Dogs love bones, but they don’t love cheese.

 7. Where do Sam and Ben hide their CDs?

 8. We eat pizza, but we don’t eat hamburgers.

 9. Does Mrs Miller read magazines?

 10. Do the boys play cricket outside?

   

4.The verb do (do, don’t, does, doesn’t) in the Simple Present – Exercise 2

 1. The girls love tennis, but they don’t love riding.

 2. What does Sandra sell?

 3. Mr Nelson speaks Spanish, but he doesn’t speak German.

 4. Where do your grandparents live?

 5. Do Brenda and Henry bake muffins for their party?

 6. Max plays tennis, but he doesn’t play hockey.

 7. Does Mr Smith teach English?

 8. Doris and Eric read comics, but they don’t read books.

 9. What do you have for lunch, Lisa?

 10. Do the children learn to cook at school?

   

5.The verb do (do, don’t, does, doesn’t, did, didn’t, done) – Exercise 3

 1. My mother has done the shopping.

 2. Walter doesn’t fly to Rome, he flies to Venice.

 3. Do you always recycle inkjet cartridges?

 4. Don’t drink and drive.

 5. When does the first lesson start at your school?

 6. Yesterday Rick didn’t forget his homework.

 7. What have you done with your money, Jack?

 8. Last week we didn’t write a test.

 9. Did Amy come to school by bike this morning?

 10. Have you ever done anything silly?

 

Posted in Անգլերեն

Grammar 1

Can/Can’t

 1. can swim.

 2. You can’t draw.

 3. He can cook.

 4. She can’t walk.

 5. It can jump.

 6. We can’t ski.

 7. You can read.

 8. They can’t count.

 9. Doris can sail.

 10. Walter and Laura can’t sing.

   

  Can/could/to be able

 1. Last week we could go swimming, this week we can’t.

 2. Maybe the Smiths will be able to build a new house next year.

 3. If you try hard, you can pass your examinations.

 4. When I was five, I could not swim.

 5. Dennis could play the trumpet after four months.

 6. Luke has passed his driving test, now he can drive a car.

 7. could not speak to him on the phone for three weeks last month.

 8. Alex will not be able to do his homework when his desk is in such a mess.

 9. They were so busy, they could not text me.

 10. Lisa has been able to clean her dress. She can wear it again.

   

  can in sentences, questions and negations

  1. Olivia can play the guitar.
   Olivia can’t play the guitar.

  2. Can the girls play hockey?
   The girls can play hockey.

  3. Richard can play the trumpet.
   Can Richard play the trumpet?

  4. Can she write with her left hand?
   She can write with her left hand.

  5. He can write good stories.
   He can’t write good stories.

  6. Alex can write exciting articles.
   Can Alex write exciting articles?

  7. Henry can cook spaghetti.
   Can Henry cook spaghetti?

  8. They can cook well.
   They can’t cook well.

  9. Can Carol cook chilli con carne?
   Carol can cook chilli con carne.

    

  1. Questions with can
  1. Can she play the trumpet?

  2. Can they write e-mails?

  3. Can I watch TV?

  4. Can the cat climb the tree?

  5. Can your brother draw pictures?

  6. Can the parrot talk?

  7. When can you come?

  8. What can we do?

  9. Where can our friends have lunch?

  10. How can your sister sing so fast?

Posted in Անգլերեն

Binky and his stripes Բինկին և նրա զոլերը

Once upon a time a tigress was making some tarts. She banged away at the p a s try with her rolling-pin till the air seemed full of flour. Just then a little tiger was born. But he hadn’t got any stripes. His mother said: “Never m in d ,dear, we like you just as much without stripes.” But Binky, that .was the little tiger’s name, knew he must have stripes. So he set off to look for some stripes. He met a sergeant who had three stripes on his arm. “Could you give me some stripes, please?” said Binky. “ Stand to atten tio n  when you talk to me,” roared the sergeant. “Of course, you can ’t have any of my stripes.” Binky ran away. Then he saw some iron railings. A man was painting them. At last the man finished painting and went away. Binky went and leant up against the railings, first with one side and then the other, and the paint stuck to his coat and made lovely stripes. He began to run home very fast to show his mother, but he got very h o t  and the sun shone, and the wet paint dripped off him till all his new stripes were gone. Ju st then a zebra, called Sam, walked by. Binky couldn’t believe his eyes. AH those stripes on one animal! It didn’t seem fair.- “Why are you crying, < little tiger?” he asked Binky. “ Because I haven’t got any stripes,” said Binky. “You poor little thing,” 1 said Sam, and he gave Binky a lick. “But you taste rather nice,” 2 he said, and gave him another lick. “Like jam tarts,” and he licked him again and again. And there was Binky with lots of beautiful stripes. He ran all the way home, and shouted: “Mummy, look, I’ve got some stripes!” “Well,” said the tigress, “would you believe it! 3 I think it was the flour that hid them when I was making the tarts.” She was very pleased and asked Sam to stay to tea. They had hay and orange jelly. And after tea, they played with Binky’s bucket and spade.

Լինում է չի լինում մի վագրուհի է լինում: Նա պատրաստում է կարկանդակներ: Նա գրտնակում էր քաղցր կարկանդակը այնքան ժամանակ մինչև ալյուրը տարածվեց ամբողջ օդով: Ծնվեց վագրը: Բայց նա չուներ զոլեր: Նրա մայրը ասաց

– Ոչինչ մենք քեզ այսպես էլ ենք սիրում:

Բայց Բինկին, այդպես էր վագրիկի անունը. գիտեր, որ պետք է ունենար զոլեր: Այսպիսով նա ճանապարհ է ընկում` գտնելու իր զոլերը:

Նա հանդիպեց մի սերժանտի, ով ուներ երեք զոլեր:

– Կարող ես ինձ մի քանի զոլեր տալ, խնդրում եմ,- ասաց Բինկին:

– Հավսար զգաստ, երբ խոսում ես ինձ հետ,- մռնչաց սերժանտը,- իհարկե դու չես կարող մռնչաց սերժանտը,- դու չես կարող ունենալ իմ գծերից:

Բինկին փախավ: Հետո նա տեսավ երկաթե ցանկապատներ: Մի մարդ ներկում էր դրանք: Վերջապես այդ մարդը վերջացրեց ներկելը և գնաց:

Բինկին վազեց և ծեփվեց ցանկապատներին, սկզբում մի կողմով, ապա` մյուս, և հետո ներկը կպավ նրա մաշկին և դարձավ գեղեցիկ զոլեր: 

Նա շատ արագ վազում էր տուն, որպեսի իր գծերը ցույց տար իր մայրիկին, բայց արև շատ ուժեղ էր և նրա գծերը մաքրվում էին: Զեբրան քայլում էր նրա անունը Սեմ էր: Բինկինը չէր հավատում իր աչքերին:

-Այդքան զոլեր մի կկենդանում վրա! Դա արդար չէ:

-Ինչու ես բղավում փոքրիկ վագր: Նա հարցրեց Բինկին:

-Որովհետև ես չունեմ գծեր ասաց Բինկը:

-Խեղճ փոքրիկ ,ասաց Սեմը: Եվ լիզեց Բինկիին

-Բայց դու շատ հաճելի համ ունես, կարծես ջեմով կարկանդակ լինես: Ասաց նա և նորից լիզեց նրան: Եվ Բինկին վրա առաջացան շատ գեղեցիկ զոլեր: Նա արագ վազեց տուն և բղավեց:

-Մայրիկ տես ես զոլեր ունեմ :

Դե, – ասաց էգ վագրը,-ով դրան կհավատար,-Ես կարծում եմ, որ դա եղել է երբ ես կարկանդակներ էի պատրաստում, որը թաքցրել էի նրանցից:bԲինկին շատ գոհ էր և առաջարկեց Սեմին մնալ թեյելու: Նրանք ունեին խոտ և նարնջե ժելե: Թեյելուց հետո նրանք խաղացին Բինկիի դույլի և բահի հետ:

Posted in Անգլերեն

The Useful Dragon

Once upon a time there lived a dragon whose name
was Komodo.
He could breathe tire. And all the people who lived
nearby were afraid of him. Whenever they heard him
coming 1 they ran away and hid.
They could always hear him because Komodo had six
feet, and wore three pairs of shoes at a t i m e 2 and every
shoe creaked. So wherever Komodo went the people were
sure to know.One day he met a little girl who w asn’t a bit afraid 1
of him.
“Why are you so fierce?” she said. “Why do you breathe
fire when you see anyone coming?”
“Well,” said Komodo, I never really thought about it. Shall I stop being
fierce?”
“Yes, please,” said the little girl, whose name was
Susie. “All right,” said Komodo, “ I’ll try.”
They said good-bye to each other, and Susie went
home. By then it was beginning to get dark and Susie
found that everyone was in an awful state, because the
lamplighter, whose name was Charlie, h ad n ’t lit any of
the street lamps.
He was still in bed. He had stayed o u t 3 so late after
lighting the la m p s 4 the night before that he was still tired.
So he just stayed in bed and had a lovely sleep. And ate
bread and butter under the bedclothes.
The Mayor, whose name was William, was furious.
What was to be done about the lamps?
Then Susie had an idea. She ran all the way to Komodo’s
cave and took him to the town and then all round
the streets, and he breathed fire on each lamp and lit it.
How the people cheered! They were not afraid of the
dragon any more. They could see he was a friendly beast.
And after that Komodo came and lit the lamps every year
when Charlie went on his holiday.

Մի ժամանակ ապրում էր մի վիշապ, ում անունը Կոմոդո էր։ Նա կարող էր շնչել կրակով։ Բոլոր-Բոլորը, ովքեր ապրում էին նրան մոտիկ վախենում էին իրենից։ Երբ նրանք լսում են նրա մասին նրանք փախնում են։ Բոլորը կարող էին իմանլ երբ է գալիս Կոմադոն, քանի որ նա ուներ վեց ոտք և հագնում էր միայն երեք զույգի մեջ խճճված։ Ուր էլ Կոմադոն գնար, մարդիկ միշտ պիտի իմանային։ Մի օր նա տեսավ մի աղջկա, ով չէր վախենում նրանից։

-Ինչու եք այդքան կատաղած, ինչու եք  շնչում կրակով, երբ ինչ-որ մեկը գալիս է։

-Լավ-Ասաց Կոմադոն, Ես երբեք իրոք դրա մասին չեմ մտածել, Կարող եմ դադարեցնել իմ կատաղությունը?

-Այո, խնդրում եմ-Ասաց փոքրիկ աղջիկը, ում անունը Սուսի էր

-Լավ-ասաց Կոմադոն- ես կփորձեմ:

Այնուհետև նա ասաց հաջողություն և Սուսին գնաց տուն: Այդ ժամանակ սկսեց մթնել և Սուսին նկատեց, որ բոլորը սարսափելի իրավիճակում են գտնվում քանի որ էլեկտրիկը, որի անունը Չարլի էր, մոռացել է միացնել բոլոր լապտերը։ Սյուզին դեռ անկողնում էր և շատ ուշ էր, նա շատ հոգնած, այնպես, որ նա ուղակի հաճելի քնում էր ուտելով հաց և կարագ։ Քաղաքապետը, որի անունը Վիլյամ էր շատ կատաղած էր, նա ինչ պիտի աներ լապտերների հետ, սակայն Սյուզին հիանալի գաղափար ուներ Նա վազեց արագ Կոմոդոսի մոտ, նա նրա հետ եկավ փողոցներ և սկսեց Կոմոդոսի կրակով վառել բոլոր լապտերները։ Ինչպես ուրախացան մարդիկ։ Նրանք այլևս չէին վախենում վիշապից, այլ համարում լավ ընկեր գազան և այդ օրվանից Կոմոդոսը միշտ վառում էր լապտերները, երբ Չարլին գնում էր արձակուրդի։

Posted in Անգլերեն

Homework

1.Joel thinks his dad is entusiastic about spor. False

2.Joel’s dad finished the marathon, and Joel was imressed with his time. True

3.No other runner was slower than Joel’s dad. True

4.Pete thinks he is a beter runner than Joel’s dad. False

5.Debbie and Pete think it’s ridculos to run a marathon in seven hours. True

Posted in Անգլերեն

A letter to my mother

Hello mother. With this letter I want to thank you. You gave me life and I thank you for that. You always helped me when I needed help. You always been with me․ Thank you, my dear mother. Thank you that you love me with your mother’s warmth. Thank you for everything. Thank you that you live. Thank you so much․ I love you and I will do everything that you can always be proud of me. Mother…you are my happiness.