Posted in Անգլերեն

English homework

Ex.2.c

1.Only their mother could understand Gerland and Owen’s special laguage when they were small-F

2.Gerland and Owen can communicate even if they are in different places.-T

3.According to the text, it is rare to hear of telepathy between twins.-F

4.Damien wasn’t able to see Richard or ear anything he said daring the experiment.-T

5.Ashley Osen has experienced telepathic communication with her twin.-F

Advertisements
Posted in Անգլերեն

Big ban…

Related imageThe Palace of Westminster was destroyed by fire in 1834. In 1844, it was decided the new buildings for the Houses of Parliament should include a tower and a clock. A massive bell was required and the first attempt (made by John Warner & Sons at Stockton-on-Tees) cracked irreparably. The Elizabeth Tower is the name of the famous tower of Parliament – more popularly known as Big Ben. Although often referred to as Big Ben, this is actually the nickname of the bell housed within the Elizabeth Tower – and Big Ben’s official name is the Great Bell. Nickname. The origin of the nickname Big Ben is the subject of some debate. The nickname was applied first to the Great Bell; it may have been named after Sir Benjamin Hall, who oversaw the installation of the Great Bell, or after English heavyweight boxing champion Benjamin Caunt. This Is Why London’s Big Ben Is About to Go Silent for 4 Years. After next Monday, Londoners and tourists won’t be able to hear Big Ben until 2021. The bell that rings from The Elizabeth Tower in London will be under construction for the next four years, according to a statement from Parliament’s website. Satellite view is showing the Palace of Westminster with Big Ben, the Clock Tower (since 2012 named Elizabeth Tower), the palace is also known as the Houses of Parliament, the seat of the House of Lords (upper house) and the House of Commons (lower house), the two houses of the Parliament of the United KingdomBig Ben weighs 13.7 tonnes, stands 7.2ft (2.2 metres) tall and has a diameter of 8.9ft (2.7 metres).

Posted in Անգլերեն

Թարգմանություն․ անգլերեն

  • Մինչ հայրիկս հյուրասենյակում թերթ էր ընթերցում,ես ու տատիկս խոհանոցում տորթ էինք թխում։
Whilst my father reading a newspaper in the living room, I am and my grandmother baked a cake in the kitchen.
  • Չնայած ես սոված չէի,սակայն ստիպված էի հյուրերի հետ սեղան նստել։
Though I was not hungry, however I forced to sit at the table with guests
  • Երեկ ես հանդիպեցի իմ վաղեմի ընկերոջը,ում չէի տեսել երկար տարիներ։

Yesterday I met my old friend, who I did not see long years.

  • Ամեն անգամ,երբ ընկերներս այցելում են ինձ,մենք հրաշալի ժամանակ ենք անցկացնում միասին։

Every time, when my friends visit me, we spend a wonderful time together.

  • Հաճախ ես գնում եմ կինոթատրոն,որպեսզի մի քիչ հանգստանամ։

Often I go in cinema, to be a little rest.

Posted in Անգլերեն

Homework

Ex.3

You mustn’t eat here.

You don’t have to eat it if you don’t like.

You mustn’t play with matches.

You don’t have to play if you don’t want to.

We mustn’t be late!

We mustn’t be nervous — it’s only a test.

Ex.4

keyboard

CD drive

memory slot

download

logon

password

power lead

network

touch pad

USB stick

 Ex.5

Invitation

equipment

journalist

cancelation

reservetion

improvement

receptionist

manager

enterteinment

 

Posted in Անգլերեն

Classwork ex. 3b

1. I’ve got a date with Phil tonight I’m meeting him at 8o’clock.

2. I’ve missed my bus, so I am going to walk home.

3. In 2099, it will be impossible to tell the difference between people and robots.

4. I think someone will break the 100m running record at the next Olympics.

5. My parents are visiting my uncle and aunt next weekend

6. My friend Megan is going to study languages at university when she leaves school.

7. My parents will not give me a new computer for my birthday-no way.

8. Sorry, I can’t meet you this afternoon- I will play squash with Joe.

9. Ok, I’ve finished my homework-now I am watching TV.

Posted in Անգլերեն

Homework

Ex.2

Isabelle: Hello?

Jamie: Hi Isabelle, it’s me, Jamie.

Isabelle: Oh hi Jamie. Where are you?

Jamie: I’m in town.

Isabelle: And what are you doing?

Jamie: Shopping. I am looking for a new pair of trainers. But I can’t find any good ones.

Isabelle: Try that shop in Princes Street. They are selling really cool trainers there.

Jamie: Which shop? Oh, yes, I know it. It’s called Best Foot Forward isn’t it?

Isabelle: That’s right. My friend Alan sometimes works there at weekends.

Jamie: Really? Well, today’s Saturday. Perhaps he is working there today.

Isabelle: Hmm, well, I’m not sure. But go and see.

Jamie: I am going there right now! Thanks for you help, Isabelle.

Isabelle: No problem, Jamie! Bye!

Ex.3

1. 1. It’s cold today,  isn’t it?
2. He doesn’t like me very much, does he?
3. They’re friendly, aren’t they?
4. Your sister works very hard, doesn’t she?
5. You went away last weekend, didn’t you?
6. They won’t come, will they?
7. You can help me with this, can’t you?
8. She’s got nice eyes, isn’t she?
9. We should ask her, shouldn’t we?