Posted in Անգլերեն

Progress check

Page 67, Ex.1,a

1.I can’t afford to buy the new U2 CD this month.

2.I want to be a rock star.

3.I’ve decided to study engineering at university.

4. I must to give Jenny a birthday present.

5.I don’t mind to get up early during the week, but not at the weekend.

6. Sorry, I’m late. I stopped to check my email at the café.

7.I stopped drinking milk years ago.

B

1.If I lived by the beach, I would go surfing every day.

2. If we had a bigger house, I would not share a bedroom.

3.She would be healthier if she did some exercise.

4.We wouldn’t be lost if we had a map.

5. If he didn’t talk so quickly, I would understand him better.

6.What would you buy if you wan lots of money?

C

  1. My computer’s too slow.

I wish I had a faster computer

2.I’m too short. I wish I were a taller.

3. I don’t understand understand physics. If only  my teacher expland well.

4.My football team are bottom of the league. I wish my team were in the top.

5.I have to finish this tonight. If only my exercises were few.

Ex.2

A

  1. This is a great meal and it doesn’t need a lot of preparation.
  2. He has the perfect imagination for writing stories.
  3. Going to the cinema is my favorite from of entertainment.
  4. J.K Rowling is rich thanks to the popularity of Harry Potter.
  5. I always remember my grandmother for her kindness,
  6. From his reaction, I don’t think he was very happy.

B

  • Get away with it.
  • Arson
  • Do community service

C

2. If you don’t get caught, then you get away with it.

3. One example of do community service is cleaning up a dirty neighbourhood.

4. You are usually arson for very serious crimes.

5.Stealing sweets from a supermarkets shelf is break the law.

Advertisements
Posted in Անգլերեն

The Loch Ness Monster

The Loch Ness Monster is a cryptid – a creature whose existence has been suggested but is not recognized by scientific consensus. Nessie, is reputedly a large unknown animal that is said to inhabit Loch Ness in the Scottish Highlands. It is similar to other supposed lake monsters in Scotland and elsewhere, though its description varies from one account to the next. Popular interest and belief in the animal’s existence has varied since it was first brought to the world’s attention in 1933. Evidence of its existence is anecdotal, with minimal and much-disputed photographic material and sonar readings. The most common speculation among believers is that the creature represents a line of long-surviving plesiosaurs. The scientific community regards the Loch Ness Monster as a modern-day myth, and explains sightings as including misidentifications of more mundane objects, outright hoaxes, and wishful thinking. Despite this, she remains one of the most famous examples of cryptozoology. The legendary monster has been affectionately referred to by the nickname Nessie since the 1950s. Carvings of this unidentified animal, made by the ancient inhabitants of the Scottish Highlands some 1,500 years ago, are the earliest evidence that Loch Ness harbors a strange aquatic creature. Most Nessie witnesses describe something with two humps, a tail, and a snakelike head. A V-shaped was often mentioned, as well as a gaping red mouth and horns or antennae on the top of the creature’s head. Nessie’s movements have been studied, and the films and photos analyzed to determine what Nessie might be, if she exists. Loch Ness is located in the North of Scotland and is one of a series of interlinked lochs which run along the Great Glen. The Great Glen is a distinctive incision which runs across the country and represents a large geological fault zone. The interlinking was completed in the 19th century following the completion of the Caledonian Canal. The Great Glen is more than 700 ft (213 m) deep and ice free. It is fed by the Oich and other streams and drained by the Ness to the Moray Firth. It forms part of the Caledonian Canal. By volume, Loch Ness is the largest freshwater lake in Great Britain.

Posted in Անգլերեն

Զատկի տոնը տարբեր երկրներում․ թարգմանություն

Ֆինլանդիայում երեխաները Զատիկին ներկում են երեսը,  գլխին եւ պարանոցին փաթաթում են շարֆ եւ դուրս են գալիս փողոց` մուրացկանության: Արեւմտյան Ֆինլանդիայի որոշ հատվածներում մարդիկ խարույկ են վառում: Համաձայն ավանդույթի` ծուխն իր հետ տանում է երկրի վրա շրջող չար հոգիներին:

In Finland children Easter time paint their faces, wrap the scalp on the head and neck and they are coming to the street for begging. In western Finland people burning fire․ According to tradition: smoke with him takes the evil spirits who walk on the earth․

Լեհաստանում Զատիկի օրը նմանվում է հայկական Վարդավառին: Մարդիկ միմյանց վրա ջուր են լցնում: Այս ավանդույթը կոչվում է Սմինգուս-Դինգուս: Ըստ լեգենդի` այն աղջիկները, որոնց ջրեն, տարվա ընթացքում կամուսնանան:

Easter Day in Poland resembles the Armenian Vardavar․ People pour water on each other. This tradition is called Smingus-Dingus. According to the legend, the girls on which they pour water during the year are married.

Հունաստանի որոշ հատվածներում Զատիկի օրը պատուհանից դեն են նետում հին սպասքը։ Ինչ-որ չափով այս ավանդույթը նման է Վենետիկի Ամանորյա ավանդույթին, երբ պատուհանից դեն են նետում հին իրերը:

Easter day in some parts of Greece the old dishes throw away from the window․ To some extent this tradition is similar In the New Year’s tradition of Venice, when the old things are thrown out of the window.

Նորվեգիայում Զատիկին ընդունված է ընթերցել կրիմինալ պատմվածքներ: Հեղինակների կողմից ստեղծվում են հատուկ այդպիսի գրքեր, որոնք անվանում են «Զատիկի օրվա թրիլերներ»: Այս ավանդույթը սերում է 1923 թ-ից:

In Norway, Easter is accustomed to reading criminal stories. The authors create specific books, which are called “Easter Day Thrillers”. This tradition comes from 1923.

Իսպանական Վերժես քաղաքում Սուրբ Զատիկի օրը կազմակերպում են «մահացու պար» կոչվող բեմադրությունը: Մարդիկ հագնում են կմախք հիշեցնող կոստյումներ եւ սկսում են պարել դրանցով: Պարը սկսվում է կեսգիշերին եւ տեւում է երեք ժամ:

In the Spanish city of Verzes Easter day organizes ‘Deadly Dance’ called staging. People wear suede-like suits and start dancing with them. The dance begins at midnight and lasts for three hours.

Վաշինգթոնում տարիներ շարունակ Զատիկը նշվում է հատուկ արարողակարգով: Եփված գունավոր հավկիթները դրվում են խոտի վրա եւ մարդիկ դրանք պետք է փորձեն գլորել մեծ գդալների միջոցով: Կազմակերպվում են նաեւ այլ սպորտային միջոցառումներ` երեխաներին առողջ ապրելակերպ քարոզելու նպատակով:

For many years in Washington, the Easter is celebrated with a special ritual. Cooked colored eggs are put in the grass and people should try to roll them through large spoons. Other sports events too for children’s healthy lifestyle.

Գերմանիայում բացի գունագեղ հավկիթներից, կան նաև Զատիկը խորհրդանշող այլ սիմվոլներ: Օրինակ՝ Զատիկի նապաստակը, ով երեխաներին ներկած ձու կամ այլ բան է բերում: Հենց Գերմանիան է համարվում Զատիկի նապաստակի հայրենիքը: Մեկ այլ սիմվոլ է Զատիկի ծառը, որը զարդարված է հավկիթներով:

In Germany, besides colorful eggs, there are also other symbols symbolizing Easter. For example, Easter’s rabbit who brings eggs to a child or something else. Germany is the homeland of the Easter rabbit. Another symbol is the Easter tree, decorated with eggs.

Posted in Անգլերեն

Ընկերության տեսակները․ թարգմանություն

Մի իմաստուն մարդ ասում է։

– Կա ընկերության չորս տեսակ, կան ընկերներ, որոնք ասես սնունդ լինեն. դու նրանց կարիքն ունես ամեն օր։ Կան ընկերներ, ովքեր դեղի նման են. փնտրում ես նրանց, երբ քեզ վատ ես զգում։ Կան ընկերներ, որոնք ասես հիվանդություն լինեն. նրանք իրենք են քեզ փնտրում։
Կան նաև այնպիսի ընկերներ, որոնք օդի նման են. նրանց չես տեսնում, սակայն նրանք միշտ քեզ հետ են։

One smart  man asked.
-There are four types of friendship. There are friends as if they were food․ You need them daily. There are friends which seem to be a medicine․ You look for them when you are sick. There are friends who seem to be sickness․ They are looking for you․ There are such friends which are like air․ You don’t see them, but they are always with you.
Posted in Անգլերեն

Առակ խոսքի կարևորության մասին․ թարգմանություն

Երկու ընկեր զրուցում էին.

–  Կինս այնքան տհաճ ու անփույթ է։ Ես միշտ ասում եմ նրան այդ մասին, սակայն տարեցտարի ամեն ինչ ավելի ու ավելի է վատանում։

Մյուս ընկերը պատասխանում է.

– Իսկ իմ կինը շատ խելոքն է, հրաշալի տնտեսուհի է և տարեցտարի ավելի ու ավելի լավն է դառնում։ Ես նույնպես ասում եմ նրան դրա մասին։

Two friends talking.

-My women so unpleasant and untaint. I always say her about it, but every year
everything gets worse and worse.

The other ftiend say.

-My women very smart, she good houseboat and every year she stay better. I too say her about it.
Posted in Անգլերեն

About books

What is your favorite story?

Unfaulty chemistry

Who is your favorite author?

Paulo Coelho

Who is your favorite character?

Anna Franke from Anna Franke’s diary

What is your favorite genre?

Mystery, Detective, Travel books, Self-help books, Modern Literature.

What is the longest book you have ever read?

The captives of Hovazadzor

How long did it take you to read it?

2 week

Have you ever belonged to a book club?

no

What books did you read?

Camelia’s lady, Wonder, The fault in our stars, Paper Cities, Harry Potter, Triumphal Arch, Three friends, Art of Love and so on․

 

What is the funniest book you have ever read?

I don՛t like to read funniest books, the books that I read are exciting and sad.

The saddest?

Most of my books are sad, so I can not separate them.

The strangest?

It is Harry Potter’s book because it differs from my all the books I read, with his fantastic.

How many books have you read in your life?

Too much․

Is there a time in your life when you read all the time?

Yes, it will be two years since I read a book every day. Now I read a lot and fast and read at least 4 thick books per month.

How many hours do you spend reading in a week?

14-17 hours

Have you ever been to a book signing or met an author?

Yes, several times.

Do you have any ideas for a story for you to write?

Yes, I have lots of books ideas that I would like to write.

Do you read books based on recommendations?

No

What are some of the books that were recommended to you?

I was recommended by the books that I did not like and could not read until the end.

Were you ever given a bad recommendation?

Probably not․

Did it change your opinion of the person who recommended the book?

No

What books have you recommended for other people?

Depends on what kind of book she/he wants to read at that moment.

How often do you go to the library?

I am in the library of our school almost every day, and in another library 1-2 times a week.

How many books do you check out at a time?

One, when I finish I’m taking another one.

How do you choose the books you are going to read?

I tell the librarian what books I like to read and she gives me an appropriate book.

How important is the cover of the book.

A leak is a pleasure to read a book that looks beautiful, but first it must have to interesting content and ideas.

Do you watch the movie that came from a book?

No, it’s not pleasant․

Most people say the book is better than the movie. Is this true for you?

Yes, but there are films that transmit more than books.

Did you enjoy reading books in school?

Yes

What was your favorite book growing up?

Anna Frank’s diary

Is there a book that you have read more than once?

Yes

What was the title?

My first reading mood was inappropriate and I did not understand the meaning of reading.

How many times did you read it?

2

Is there a book you just couldn’t finish?

yes

What was the title?

I don’t like it.

What is your favorite time of day for reading?

In the evening, I like to sit under the shining sunset window, drink tea and read book.

Where is your favorite place to read?

Anywhere, it is important to have tea.

Do you listen to music while you read?

Sometimes․

Do you often read book before go to bed?

Yes, everyday i read book also after 23:00 and go to sleep.

What was the last book that you read?

Unfaulty chemistry, it was a week ago.

What is your favorite book of all time?

There are several such books.

Have you ever read a book and then watched the movie? Which was better? Why?

Once I watched a film that made me very excited, and a year later the book appeared in the library and I decided to recollect that story once again. But if I did not watch the film before, I would not understand the meaning.

Who is the most famous writer from your country?

I do not know, maybe Vardges Petroyan or Edgar Harutyunyan.

Have you read any of their books?

Yes, some of their books are my favorites.

Do you think that they are overrated?

Which one can not be overrated in my opinion․

What genre of book do you enjoy most?

Sad, memorable․

Have you ever tried to read a book in English?

No, I read only small stories in English․

Do you think that it is more valuable to read a book than to watch television?

Of course, yes.

Have you ever lent books to your friends and never got them back?

No

Do you think that the internet and television will eventually make books obsolete?

Yes, and that makes me afraid.

Posted in Անգլերեն

My favorite book

Related imageI love reading books and reading it quite often. Basically, I read books that have not interesting content but are filled with interesting and wise ideas. Recently I read Edgar Harutyunyan’s book “Chgtnvats eritsukner”. The book contains quite interesting and teachable ideas. Everything in the book was like a beautiful idea, from which many things could be understood and learned. I liked the book because it was like a monologue in which the soul was written. I think people like book, then ideas in the book are very similar with they own. This book was about a man, who could not feel happy with anyone. He fell in love but understood that mutual love was not as big as he wanted. He was constantly thinking about his life, about people, disappointments, divisions. The book contained many beautiful and delicate thoughts, but I would like to separate a thought about which I thought long enough. No one is able to return his past, consequently no one is able to restore lost relations with even the most close relative. Generally human being can live even without the most close person, human being is able to persist all kind of pain, God creative him in this way. This book whit his wise thoughts became my favorite․